Grupa AHT

Polityka Prywatności

Szanowny Kliencie 

Uprzejmie informujemy, że Grupa Usługowo-Doradcza Anna Hanusiak-Tatarska z siedzibą w  Katowicach przy ulicy Chopina 1/IX przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane w  przeszłości w wyniku korzystania z usług Grupy AHT w wyniku, czego stała się  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w świetle obowiązujących przepisów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony danych osób fizycznych. W związku z przetwarzaniem danych  osobowych – pragniemy Panią/Pana poinformować, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest : Grupa  Usługowo-Doradcza Anna Hanusiak-Tatarska w Katowicach (40-093), ul. Chopina 1/IX;  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy w Katowicach pod numerem NIP 6251003393; REGON 273608796 

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na  adres: Grupa Usługowo-Doradcza Anna Hanusiak-Tatarska w Katowicach (40-093), ul  Chopina 1/IX lub na adres email: anna@grupaaht.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w  oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych  interesów realizowanych przez Administratora. 

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo  do: 

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych 

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych  osobowych 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,  technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy  umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,  wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub uzyskania dodatkowych  niezbędnych informacji można się z nami skontaktować pisząc na adres email:  anna@grupaaht.pl 

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o  bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych. Dziękujemy za poświęcenie chwili czasu na  ten cel.

Biuro

ul. Chopina 1/IX

40-093 Katowice

NIP: 625-100-33-93


Socialmedia

Laur Wiarygodności